Value of pieces

The value of the runners (value of the figures) – the strength, combat power of chess figures and pawns, resulting from their ability to move. It is most often understood as the material (absolute, relative) or positional value of the gears. Material value of chess pieces Figures and pions have a strictly assigned value in […]

Wartość bierek

Wartość bierek (wartość figur) – siła, moc bojowa figur i pionów szachowych, wynikająca z ich możliwości ruchu. Najczęściej rozumie się przez nią wartość materialną (absolutną, względną) lub pozycyjną bierek. Wartość materialna bierek szachowych Figury i piony mają ściśle przyporządkowaną, określoną przez teorię wartość w punktach, pokazującą ich siłę na szachownicy. Hetman – 9 punktów, Wieża […]

Berlin Defense

Berlin Defense A variant arising in the classical variant of the Spanish game arising after moves: 1. e4 e5 2. sf3 sc6 3. gb5 sf6. The Berlin Defense became popular in the present day only after the PCA World Chess Championship match between Kramnik and Kasparov in 2000, in which Vladimir Kramnik, thanks to his […]

Obrona Berlińska

Obrona Berlińska Wariant powstający w klasycznej odmianie partii hiszpańskiej powstających po posunięciach: 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Gb5 Sf6. Obrona Berlińska stała się popularna w obecnych czasach dopiero po rozegraniu meczu o mistrzostwo świata PCA w szachach Kramnik – Kasparow w 2000r., w których Władimir Kramnik dzięki głębokiemu zrozumieniu tego debiutu (w wariancie […]

Staunton Chess Figures

Professional, tournament chess (chess figures) Staunton type are a type of popular chess pieces that are generally used for tournaments and chess events. They gained immense popularity decades ago and have entered the canon of chess figure design. As a rule, they are made of elegantly finished wood, but plastic and even metal figures are […]

Figury szachowe Staunton

Szachy (figury szachose) Staunton Timeless

Profesjonalne, turniejowe szachy (figury szachowe) typu Staunton to rodzaj popularnych szachów, które wykorzystywane są z reguły do turniejów i imprez szachowych. Zdobyły ogromną popularność już kilkadziesiąt lat temu i weszły do kanonu wzoru figur szachowych. Z reguły wykonywane są z elegancko wykończonego drewna, ale spotyka się również figury plastikowe, a nawet metalowe. Historia szachów Staunton Wzór […]

Chaturanga

Chaturanga (Chaturang) – a board game originating in India, considered the prototype of European chess. It was played by 4 players (the name „chaturanga” means „four troops”) and many of the rules and figures resembled modern chess (e.g., such figures as a king, a horse, a pawn were played). Mat in Chaturanga The so-called mate […]

Czaturanga

Czaturanga (Czaturang) – gra tablicowa wywodząca się z Indii, uznawana za pierwowzór europejskich szachów. Grało w nią 4 graczy (nazwa „czaturanga” oznacza „cztery oddziały”) a wiele zasad i figur przypominało współczesne szachy (np. grano takimi figurami jak: król, koń, pionek). Mat w Czaturandze Tzw. mat następuje, gdy wybite są wszystkie figury i pionki wrogów. Po […]

(Nie)popularność szachów Fischera

Robert Fischer, wracając do szachów w 1992 roku rewanżowym meczem ze Spasskim, uskarżał się na rosnący w postępie geometrycznym rozwój teorii debiutów. Jego zdaniem lekarstwem na coraz większą rolę pamięci kosztem kreatywności miały być szachy losowe, nazwane potem Chess 960 lub właśnie szachami Fischera.

J’adoube

„J’adoube” – zwrot pochodzenia francuskiego oznaczający to samo, co „poprawiam”, stosowany podczas poprawiania bierek podczas rozgrywania partii turniejowej, aby uniknąć konieczności poruszania się bierki zgodnie z zasadą „dotknięta – idzie”. Zwrot wyszedł poza granice Francji i jest ogólnie przyjęty w całym świecie szachowym, używają go zawodnicy na turniejach amatorskich i profesjonalnych.